Een mooi gedicht of gepaste tekst bovenaan de rouwcirculaire. Het zegt soms zo veel. Met deze voorbeelden kunt u tot een persoonlijke tekst komen voor op de rouwkaart.

1. Tot ons groot verdriet is plotseling van ons heengegaan….

2. Tot onze diepe droefheid is geheel onverwacht van ons heengegaan….

3. Tot onze grote ontsteltenis en droefheid is, voor ons veel te vroeg, geheel onverwacht van ons heengegaan….

4. Geheel onverwacht werd uit ons midden weggenomen….

5. Diep verslagen delen wij u mee dat geheel onverwacht van ons is heengegaan….

6. Met grote droefheid geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan….

7. Bedroefd om het verlies delen wij u mee dat heden van ons is heengegaan….

8. Na een kortstondige (langdurige) ziekte is van ons heengegaan….

9. Na een kortstondig (langdurig) ziekbed is heden van ons heengegaan….

10. Bedroefd om het verlies delen wij u mee dat in zijn/haar slaap is overleden….

11. Na een dappere strijd die hij/zij heeft gestreden, hebben wij afscheid moeten nemen van….

12. Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan….

13. Dankbaar dat hij/zij niet verder hoeft te lijden, maar verdrietig om het verlies, geven wij u kennis dat rustig is ingeslapen….

14. Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan….

15. Na een kortstondig (langdurig), moedig gedragen lijden is, tot onze diepe droefheid, zacht en kalm van ons heengegaan….

16. Na een arbeidzaam leven is, geheel onverwacht, van ons heengegaan….

17. Vol bewondering voor de manier waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee voor ons het afscheid minder moeilijk maakte, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan….

18. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan….

19. Bedroefd om de grote leegte die hij/zij achterlaat, maar dankbaar voor de achterliggende gelukkige jaren, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan….

20. Tot het laatst bezorgd om hen die bij hem/haar hoorden, is tot onze diepe droefheid van ons heengegaan….

21. Na een leven van liefde en zorg voor allen die hem/haar dierbaar waren, is van ons heengegaan….

22. Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem/haar zo lang mochten behouden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan….

23. Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem/haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan….

24. Na een langdurige (kortstondige), liefdevolle verzorging in zorgcentrum …., is tot onze droefheid van ons heengegaan….

25. Met dankbaarheid voor de goede zorgen in verpleeghuis/huize “……………” geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan….

26. Tot ons onuitsprekelijk verdriet is door een noodlottig ongeval van ons weggenomen….

27. Slechts enkele weken (maanden) na het overlijden van haar geliefde man en onze vader (zijn geliefde vrouw en onze moeder), hebben wij afscheid moeten nemen van….

28. Moe en verlangend naar het einde is op ….-jarige leeftijd rustig ingeslapen….

29. Diep bedroefd, maar dankbaar voor de vele goede jaren die wij samen mochten beleven, geven wij u kennis dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken,
van ons is heengegaan….

30. Tot mijn groot verdriet is na een moedige, doch vergeefse strijd van mij heengegaan….

31. Met al zijn/haar levenslust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet kunnen winnen.
Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn/onze…

32 Na een leven dat zich kenmerkte door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is plotseling van ons heengegaan…

33. In dankbare herinnering aan alles wat hij/zij voor ons is geweest, geven wij u verdrietig kennis van het overlijden van….

34. Na een leven waarin groot geluk en diep verdriet zijn/haar deel werden, overleed….

35. Na een leven van zorg en aandacht voor allen die hem/haar lief en dierbaar waren, is tot ons groot verdriet plotseling van ons heengegaan….

36. Verdrietig om de leegte die hij/zij achterlaat, maar ook dankbaar voor al zijn/haar liefde en zorg, geven wij kennis dat na een welbesteed leven waarvan de laatste fase voor hem/haar moeilijk was, rustig is ingeslapen …

37. Heden is, zacht en kalm, van ons heengegaan…

38. Na een langdurige en goede verzorging in verpleeghuis …., nooit klagend over zijn/haar steeds slechter wordende gezondheid, altijd openstaand voor zijn/haar omgeving, is rustig en kalm van ons heengegaan….

39. Ver weg van ons, maar toch zo nabij is van ons heengegaan….

40. Hoewel wij wisten dat het einde van zijn/haar leven naderde, kwam zijn/haar overlijden voor ons toch nog onverwacht. Wij zijn verdrietig, omdat wij hem/haar moeten missen, maar ook dankbaar dat het lijden voorbij is van….

41. Zijn/haar laatste jaren waren niet zoals hij/zij zich zou hebben gewenst.
Daar is nu een einde aan gekomen. Mijn/onze…………. is gestorven in de leeftijd van 88 jaar.

42. Vandaag hebben wij afscheid genomen van….

43. Vandaag, .. januari … hebben wij afscheid moeten nemen van….

43. Omringd door allen die haar/hem lief waren, is zacht en kalm van ons heengegaan ….

44. Een persoonlijkheid en geweldig mens heeft ons verlaten. Wij hebben afscheid moeten nemen van….

45. Onze ….. is niet meer. Op .. januari …. is onze lieve, dappere ……. overleden.

1. Na een langdurig (kortstondig) ziekbed is door de Heere/Here van ons weggenomen….

2. Na een ernstige ziekte is door de Heere/Here van ons weggenomen….

3. Heden behaagde het de Heere/Here, tot onze grote droefheid, uit ons midden weg te nemen….

4. Na een moeitevol leven is door God tot Zich genomen….

5. De Heere/Here heeft verlost en Thuisgehaald, Zijn moegestreden kind, ….

6. Met veel verdriet in ons hart delen wij u mee dat, geheel onverwachts, door de Heere/Here van ons is weggenomen….

7. Op Zijn tijd nam de Heere/Here, tot onze grote droefheid, onverwachts uit ons midden weg….

8. In dankbare herinnering aan wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat door de Heere/Here, op Zijn tijd, van ons is weggenomen….

9. Met grote droefheid, daarnaast ook dankbaar denkend aan het goede wat ons in hem/haar geschonken werd, delen wij u mee dat door de Heere/Here uit ons midden is weggenomen….

10. Rustig en kalm is, in het vertrouwen op zijn/haar Heer en Heiland, van ons heengegaan….

11. Diep bedroefd, maar ook vervuld met dankbare herinneringen aan alles wat hij/zij voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis dat na een moedig gedragen ziekte door de Heere/Here van ons is weggenomen….

12. In alle zekerheid, waaruit hij/zij altijd heeft mogen leven, is heengegaan tot zijn/haar Heer en Heiland….

13. De Heere/Here heeft tot Zich genomen….

14. In vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland is van ons heengegaan….

15. Na een arbeidzaam leven is in zijn/haar Heer en Heiland ontslapen….

16. Heden is door de Heere op Zijn tijd, tot onze diepe droefheid, na een periode van afnemende krachten en een geduldige gedragen ziekte uit ons midden weggenomen….

17. Heden is door de Heere op Zijn tijd, tot onze diepe droefheid, na een periode van afnemende krachten, in de Hope des eeuwigen Levens uit ons midden weggenomen….

18. Het behaagde de Heere/Here, in de leeftijd van …jaar, van onze zijde weg te nemen….

19. Na een leven van zorg en aandacht voor allen die hem/haar lief en dierbaar waren, is tot ons groot verdriet, door de Heere/Here van ons weggenomen….

1. Geen bloemen.

2. …… hield van bloemen.

3. Hij/zij hield van witte rozen.

4. In plaats van bloemen wordt een gift aan het …. gewaardeerd. Er zal een collectebus aanwezig zijn in het uitvaartcentrum…..

5. Geen toespraken.

6. Geen bezoek aan huis.

7. Liever geen bezoek aan huis.

8. Deze dagen liever geen bezoek aan huis.

9. Hij/Zij werd liefdevol verzorgd in verpleeghuis …. (tussenzin)

10. Onze bijzondere dank gaat uit naar ….. voor de goede verzorging welke hij/zij heeft ontvangen. (tussenzin)

11. Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging welke hij/onze vader en opa in zorgcentrum …. heeft ontvangen. (tussenzin)

12. Wij zeggen allen van verpleeghuis ….. dank voor de liefdevolle zorg. (tussenzin)

13. Overeenkomstig zijn/haar wens heeft de begrafenis in besloten familiekring plaatsgevonden op de begraafplaats te ….

14. Mochten wij door omstandigheden vergeten zijn u een rouwcirculaire te sturen, dan kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen. (als toevoeging in een
advertentie)

15. Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. (als toevoeging in een advertentie)

16. Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze advertentie. (als toevoeging in een advertentie)

17. Tot het laatst voelde hij/zij zich zeer betrokken bij zijn/haar familie, vrienden en de mensen uit zijn/haar naaste omgeving. (tussenzin)

18. Wij hebben hem leren kennen als een zeer gewaardeerde medewerker en collega.
Wij zullen …. erg missen en wensen zijn familie veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

19. Onze vader en opa is thuis opgebaard, waar wij in familiekring afscheid van hem nemen.

20. Jan is thuis, waar wij liever geen bezoek ontvangen.

21. Onze moeder en oma is overgebracht naar uitvaartcentrum ….., alwaar geen bezoek.

22. In liefde denken wij aan …, die hem/haar is/zijn voorgegaan. (tussenzin)

1. dienst van Woord en gebed / Woord en gebedsdienst

2. rouwdienst

3. rouwdienst, welke wordt geleid door ds. …

4. rouwsamenkomst

5. afscheidsdienst

6. afscheidsplechtigheid

7. een kort samenzijn

8. plechtigheid waarin wij afscheid nemen van …

9. samenkomst waarin wij afscheid nemen van …

10. het leven van … willen wij gedenken in een samenkomst

11. dankdienst voor zijn/haar leven

12. wij nodigen u uit voor de plechtigheid

13. afscheidsbijeenkomst

14. uitvaartplechtigheid

15. Uitvaartdienst

16. Eucharistieviering

17. Gezongen uitvaartmis

18. Requiemmis

1. Alle graden van de Militaire Willems-Orde

2. Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw

3. Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau

4. Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw

5. Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau

6. Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

7. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

8. Officier in de Orde van Oranje-Nassau

9. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

10. Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

11. Drager van de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud

12. Drager van de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver

13. Drager van de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons

1. Militaire Willems-Orde

2. Kruis voor Moed en Trouw

3. Eresabel

4. Verzetskruis

5. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in goud, zilver of brons

6. Orde van de Nederlandse Leeuw

7. Orde van Oranje-Nassau

8. Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau

1. Bij de keuze voor een Bijbeltekst of gezang kunt u denken aan de doop-, belijdenis- of trouwtekst. Belangrijke tekst / gezang uit zijn of haar leven.

2. Bij de keuze voor een spreuk of gedicht kunt u gebruikmaken van de voorbeelden op onze website, onze brochure of het internet.

3. Indien u in de voorbeelden geen passende aanhefzin kunt vinden, kunt u met behulp van steekwoorden een passende zin samenstellen.

4. Gebruik in de aanhefzin de familierelaties die van toepassing zijn, gezin (mijn man/vrouw, onze vader/moeder, opa/oma etc.) en/of familie (broer/zus, neef/nicht etc.).

5. Reeds overleden gezins- en/of familieleden kunt u bijvoorbeeld ‘in liefdevolle herinnering’ vermelden.

6. De namen van de kleinkinderen kunt u in laten springen op de namen van de kinderen. De namen van de achterkleinkinderen kunt u cursief vermelden achter de namen van de kleinkinderen.

7. Indien u in de aanheftekst refereert aan een bredere familiekring (onze broer/zus, oom/tante etc.) verplicht dit u niet tot de vermelding van alle namen van de familieleden. U kunt dan ook volstaan met de zinsnede ‘en verdere familie’.

8. Indien het vermelden van de namen van gezins- of familieleden gevoelig ligt, kunt u kiezen voor een vermelding uit aller naam/namens de familie.

9. U kunt het adres van de uitvaartonderneming gebruiken als correspondentieadres, indien u uw eigen adres niet op de rouwcirculaire/advertentie wilt vermelden.

10. Voor het aangeven van voorkeuren (geen bezoek aan huis, geen bloemen etc.) kunt u gebruikmaken van de hierboven genoemde voorbeelden.

11. Het opstellen van het formele deel van de rouwcirculaire, zoals de uitnodiging voor de uitvaart, kunt u aan ons overlaten.

12. Voor het opstellen van een adressenlijst (in Excel bestand) zie advies.

Koffietafel

Namens de familie wordt u uitgenodigd om na de plechtigheid mee te gaan voor een koffietafel in restaurant Lommerrijk, Straatweg 99 te Rotterdam-Hillegersberg

……….Uitvaart


 Koffietafel

Wij nodigen u uit om na de plechtigheid met ons mee terug te gaan naar het Ontmoetingscentrum, Bospolderstraat 10 te Nieuwerkerk aan den IJssel, voor een kopje koffie.

Familie xxxxxxxxxx


Koffietafel

Wij nodigen u uit om na de begrafenis met ons mee te gaan voor een koffietafel in de Verrijzeniskerk, Springerstraat 340 te Rotterdam-Alexander.

Familie xxxxxxxxxx __________________________________________________________________________________

Volgauto

Er is een plaats voor u gereserveerd in een volgauto.

Wij vertrekken vanaf de Nieuwe Westerkerk, Valeriusrondeel 670 te Capelle aan den IJssel, om 00.00 uur.

Indien u gebruik wilt maken van deze uitnodiging verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ……….Uitvaart, telefoon:……….


Begrafenis in besloten kring

Wij nodigen u uit om bij de begrafenisplechtigheid aanwezig te zijn.

Deze vindt plaats donderdag 00 december 0000 om 00.00 uur in de aula van begraafplaats Oud Kralingen, Laan van Oud Kralingen 1 te Rotterdam.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.

Familie xxxxxxxxxx

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.