Mensen putten kracht uit hun geloof, zeker bij een overlijden. Een kerkelijke uitvaart sluit aan op religieuze tradities en gebruiken. Of die nu Rooms-Katholiek, Protestants-Christelijk of van een ander kerkgenootschap zijn. Een kerkelijke uitvaart is over het algemeen vrij traditioneel, maar kan – eventueel in overleg met uw kerkelijke gemeente – worden aangepast aan uw specifieke wensen.

Religieuze invulling

Bij een religieuze begrafenis of crematie staat meestal de dienst centraal die wordt geleid door een voorganger of geestelijke. De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden in een kerk, in een kapel op de begraafplaats of bij het graf zelf. Gebeden, lezingen, de preek en religieuze muziek maken deel uit van de plechtigheid. De volgorde of de invulling is afhankelijk van de gebruiken van het geloof of kerkelijke stroming.

Binnen het protestants-christelijke kerk staat de eigen dominee de familie bij. Dit gebeurt al in de dagen voor de uitvaart. Tijdens de begrafenis of crematie gaat de dominee voor in de plechtigheid. Gebed en geestelijke liederen zijn belangrijke onderdelen, op rituelen wordt minder de nadruk gelegd.

In de Rooms-Katholieke kerk spelen rituelen rond de uitvaart een grotere rol. Bij binnenkomst in de kerk treedt de geestelijke de stoet tegemoet en besprenkelt de kist met wijwater. Na de mis volgt de ‘absoute of laatste smeking’. Dit is het ritueel waarbij de baar wordt besprenkeld met wijwater en bewierookt terwijl er begeleidende gebeden uitgesproken worden. De priester en misdienaars verlaten de kerk als eerste en gaan op weg naar het kerkhof. Pas daarna volgen de overledene en de aanwezigen.

Hindoestaanse, Joodse, Islamitische, humanistische en andere geloofsgemeenschappen kennen ieder een eigen invulling en rituelen tijdens een uitvaartplechtigheid.

Thuis in kerkelijke uitvaarten

Van der Spek Uitvaart begeleidt al meer dan 125 jaar kerkelijke uitvaarten en kent de gebruiken en tradities van de verschillende geloofsovertuigingen. Onze uitvaartleiders stemmen uw wensen af met de kerk zodat de uitvaart volgens uw wensen verloopt.